eerst jij wij eindhoven

tekstgrootte

(040) 238 89 98

zoeken

WIJeindhoven - de organisatie

WIJeindhoven - de organisatie

WIJeindhoven – de organisatie

Stichting WIJeindhoven heeft als doel:

  1. het fungeren als uitvoeringsorganisatie van de eerstelijns wettelijke taken die zijn opgelegd aan de Gemeente Eindhoven in het brede sociaal domein (alle ambulante ondersteuning op het gebied van voorzieningen, inkomen, participatie, de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, die niet specialistisch is) door op generalistische wijze met behulp van in teams werkende generalisten (conform de visie ‘Eindhoven de Sociaalste’) te signaleren en vraaggerichte ambulante ondersteuning te leveren, zodanig dat daarmee de zelfredzaamheid van inwoners wordt vergroot en hun participatie wordt bevorderd; en
  2. het leveren van een fundamentele bijdrage aan de ontwikkeling van het beleid van de Gemeente Eindhoven in het brede sociale domein.

Van, voor en door inwoners

Ons beleidsplan op hoofdlijnen

Stichting WIJeindhoven heeft generalistisch werkende teams met WIJ-professionals die in het brede sociale domein inzetbaar zijn, die present zijn in de leefwereld van inwoners en die de informele netwerken in de stad op het netvlies hebben.

Stichting WIJeindhoven is ondersteunend aan het programma WIJeindhoven: de inwoner heeft zelf de regie en wij ondersteunen met hulp in zijn omgeving en sociale netwerken. Van, voor en door de inwoners van Eindhoven, dat is waar wij voor staan. Ons denken en handelen wordt hierdoor bepaald.

De vragen die altijd centraal staan zijn ‘doen we wat nodig is en staan we naast de inwoner? Dragen onze activiteiten bij aan de zelfredzaamheid en eigen kracht van inwoners?’

Dit staat ook in onze doelen voor 2017 centraal:

  • Doen wat nodig is met en voor de inwoners, waarover de inwoners tevreden zijn.
  • De problematisering en afschalen van zorg.
  • Ondersteunen van maatschappelijke participatie voor iedere inwoner, op een manier die bij hem past.

Beloningsbeleid

Stichting WIJeindhoven hanteert de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Verder is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) op de stichting van toepassing.

Bestuur

Stichting WIJeindhoven kent een eenhoofdig bestuur. Bestuurder is mevrouw J.P.M. (Jeanny) van den Berg.

Documenten

Jaarrekening WIJeindhoven 2016

Controleverklaring Stichting WIJeindhoven 2016

Jaarverslag WIJeindhoven 2016

Strategieplan WIJeindhoven 2018-2020 – De lijn naar inclusiviteit

WIJeindhoven - de organisatie