Belangrijke vooruitblik: WIJeindhoven in 2019

Begin 2019 gaat WIJeindhoven het collectief welzijnswerk op zich nemen, verandert het proces voor indicaties voor tweedelijnszorg en wordt er in samenwerking met de gemeente een Regieteam opgericht voor inwoners met complexe zorgvragen.

Wijkwerk naar WIJeindhoven
Per 1 januari 2019 wordt WIJeindhoven verantwoordelijk voor het wijkwerk in Eindhoven. Sinds de oprichting van WIJeindhoven is het de bedoeling dat WIJeindhoven binnen de huidige begroting deze taken op het gebied van samenlevingsopbouw overneemt van Lumens en Buro Cement.

Volgende week zal een wervings- en selectieprocedure starten voor medewerkers die binnen WIJeindhoven aan de slag gaan om het collectief welzijnswerk in te vullen. Naast het collectieve welzijnswerk zullen deze medewerkers ook aan de slag aan in het kader van het project Buurt in Bloei. Hierdoor ontstaat een koppeling van individuele activiteiten, zoals het bouwen aan inwonersnetwerken en ontwikkelplaatsen aan het collectieve welzijnswerk in de wijken en buurten. De huidige medewerkers van Buro Cement en Lumens die  nu betrokken zijn bij het collectief welzijnswerk hebben voorrang in deze procedure om een vloeiende overgang te borgen.

De overdracht van het welzijnswerk gaat in goede samenwerking met de gemeente Eindhoven, Lumens en Buro Cement. Op dit moment wordt door deze partijen inhoudelijk bekeken welke lopende activiteiten overkomen naar WIJeindhoven.

Servicebureau
Daarnaast zal WIJeindhoven per 1 januari 2019  participeren in het Servicebureau van de gemeente Eindhoven. Als een inwoner ondersteuning nodig heeft vanuit de Wmo of de Jeugdwet en de generalist constateert dat bijvoorbeeld eerstelijnszorg ontoereikend is, draagt de generalist de vraag van de inwoner over aan het Servicebureau. Het Servicebureau doet specialistisch onderzoek en bepaalt of er specialistische tweedelijnszorg nodig is. Als dat het geval is, wordt door het Servicebureau in overleg met de inwoner bepaald welke gecontracteerde aanbieder de zorg gaat bieden.

De generalist blijft regie voeren en aanspreekpunt voor de inwoner en voert tevens de evaluaties uit. Ook blijven onze generalisten verantwoordelijk voor het opstellen van een integraal plan van aanpak. Hiermee wordt invulling gegeven aan één huishouden - één plan - één regisseur, een belangrijk onderdeel van de visie WIJeindhoven.

 

Regieteam

Ook zal begin volgend jaar een Regieteam starten voor inwoners met een complexe hulp- en/of zorgvraag. De gemeente en WIJeindhoven gaan samen de toegang tot voorzieningen voor deze inwoners met centraal regelen, vormgegeven vanuit de visie WIJeindhoven zodat ook zij weer meer regie kunnen nemen over hun eigen leven.

 

Generalisten zijn nu voor alle inwoners (met uitzondering van dak- en thuislozen) verantwoordelijk voor het vaststellen wat een inwoner nodig heeft om meer zelfredzaam te worden. Dak- en thuislozen melden zich nu bij de Centrale Aanmelding van Neos/Leger des Heils. In de praktijk blijkt dat inwoners met een complexe zorg- en of hulpvraag op allerlei manieren in beeld komen. Ook komt het regelmatig voor dat een situatie escaleert en moet worden opgepakt door het Gemeentelijk De-escalatieteam. Met de komst van het Regieteam zal voor deze kwetsbare groep inwoners één plek zijn waar alle vragen integraal worden bekeken.