Intensivering samenwerking met gemeente Eindhoven

De  gemeente en de stichting WIJeindhoven gaan intensiever samenwerken in één sociaal domein. Vanuit de gezamenlijke visie staat de inwoner van Eindhoven centraal.

Door de huidige financiële situatie in het sociaal domein komt de ondersteuning aan de inwoners onder druk te staan. Een inwoner moet de ondersteuning krijgen die nodig is. Daarom moeten we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening en de grip op de uitgaven goed zijn georganiseerd. Dat kan alleen als de gemeente en WIJeindhoven veel intensiever samenwerken.

Dit doen we op basis van partnerschap.  De keuze voor WIJeindhoven als zelfstandige stichting is een weloverwogen keuze en staat niet ter discussie, maar het levert in de praktijk moeilijkheden op.

De administratieve keten is op dit moment onnodig complex en afstemming van processen kan beter. De informatiesystemen sluiten niet op elkaar aan en het is niet mogelijk om tot goede analyses te komen van de huidige situatie. De gemeente en WIJeindhoven beschikken over onvoldoende betrouwbare informatie. Hierdoor kunnen beide organisaties onvoldoende sturen op kwaliteit en beheersing. Het is belangrijk intensief samen te werken om goede analyses te kunnen maken van de huidige situatie en verbeteracties door te voeren. 

Door middel van een gezamenlijk versnellingsprogramma werken we aan het verhogen van de (kosten)effectiviteit en kwaliteit wat moet leiden tot minder inzet van gespecialiseerde tweedelijnszorg en zorg dichterbij die duurzamer is voor inwoners .