Privacy

Privacy

Toelichting

Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze inwoners, medewerkers en bezoekers van onze website: welke gegevens verwerken wij, waar gebruiken we ze voor, hoe lang bewaren wij uw gegevens, met wie delen wij uw gegevens, wat zijn uw rechten en waar kunt u terecht als u een klacht heeft, hoe zijn de gegevens beveiligd en informatie over de werking van onze website (van welke cookies maken wij gebruik).
 


Aanpassing procedure inzage i.v.m corona

Vanwege de maatregelen i.v.m. het  het coronavirus verloopt de procedure om jouw gegevens in te zien tijdelijk anders. Ons hoofdkantoor is namelijk gesloten voor bezoekers. We vragen je nu om jouw dossiernummer in te vullen in het formulier. Dit dossiernummer kun je opvragen bij jouw generalist. Deze extra handeling is nodig omdat we zeker willen weten dat we jou de juiste gegevens verstrekken.


Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe WIJeindhoven omgaat met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via fg@wijeindhoven.nl.

Persoonsgegevens die WIJeindhoven verwerkt

Stichting WIJeindhoven verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijv. contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens verwerkt Stichting WIJeindhoven ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u. Bij bijzondere en gevoelige persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens (gegevens m.b.t. uw gezondheid), financiële gegevens en/of uw Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we o.a. nodig om u de juiste zorg en ondersteuning t.a.v. uw hulpvraag aan te kunnen bieden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Om contact met u op te nemen
  • Om de juiste zorg en ondersteuning te bieden
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om diensten en producten bij u af te leveren
  • Om betalingen te kunnen afhandelen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als dat moet vanuit de wet en om onze opgelegde taken goed uit te voeren.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Daarnaast hanteren wij de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de archief- en belastingwet, of de Jeugdwet.

Delen van uw gegevens

Stichting WIJeindhoven verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is, nodig is voor de uitvoering van onze diensten of vervulling van opgelegde taken, bij een noodsituatie aan externe hulpverleners of met uw toestemming.

Met bedrijven en instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting WIJeindhoven blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Stichting WIJeindhoven plaatsvinden.

Gegevens inzien, verbeteren of verwijderen

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten verbeteren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u vragen om een bepaalde gegevens tijdelijk niet te verwerken of bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking van uw gegevens. Wij zullen uw verzoek uitvoeren, behalve als er redenen zijn om dit niet te doen. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U kunt een verzoek tot inzage, verbetering, verwijdering, beperking of een bezwaar indienen via dit formulier.  We vragen aanvullende informatie op om uw identiteit vast te stellen.

Uw gegevens inzien

U kunt een verzoek tot inzage indienen om uw persoonsgegevens in te zien. Het verzoek wordt via het contactformulier of per brief ingediend. Aan de indiener van een verzoek tot inzage wordt kosteloos één kopie van de persoonsgegevens verstrekt. Voor extra kopieën op papier worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 0,20 per pagina met een maximum van € 20,00.

Uw gegevens verbeteren

U kunt altijd een verzoek indienen om uw gegevens te laten verbeteren, ook wel rectificatie genoemd. In de meeste gevallen wordt de verkeerde informatie aangepast, bijv. als er een verkeerd adres is genoteerd. In sommige gevallen wordt een verklaring opgesteld waarin uw opmerkingen worden weergegeven.

Uw gegevens verwijderen

U kunt ook vragen om uw gegevens te laten verwijderen. Als er geen redenen zijn om uw gegevens te bewaren, dan zullen uw gegevens worden verwijderd. Mocht er wel een reden zijn om uw gegevens te bewaren, dan zullen wij u daarover informeren.

Beperking van de verwerking van uw gegevens

U heeft het recht een verzoek tot beperking van de verwerking in te dienen. Dit is een tijdelijke “bevriezing”. Er wordt dan even niets gedaan met uw gegevens. Dit kan bijv. wanneer u twijfelt aan de juistheid van de gegevens en dit wilt laten onderzoeken, of u heeft bezwaar ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens en u wilt daarvan de uitkomst afwachten.

Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens

Ook heeft u altijd het recht om in bepaalde situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze gegevens moeten dan wel verwerkt worden op basis van ‘vervulling van een taak in het algemeen belang’ of op basis van een ‘gerechtvaardigd belang’. Profilering op basis van deze grondslagen valt hier ook onder.

De stichting staakt na zo’n verzoek de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Ter verduidelijking een voorbeeld: er worden medische gegevens van u verwerkt voor het doen van verder onderzoek naar een specifieke ziekte. Dit is gerechtvaardigd. Maar als u weet dat een bekende van u dit onderzoek doet en deze bekende weet (nog) niet dat u de ziekte heeft, dan kunt u in dit geval bezwaar maken. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Wie mag uw dossier inzien?

Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf en daartoe bevoegde medewerkers uw dossier inzien. Andere personen mogen uw dossier niet inzien, tenzij u hen schriftelijk machtigt.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders met gezag of diegenen die het ouderlijk toezicht uitoefenen, inzage kunnen vragen in het dossier van het kind. Kinderen vanaf 12 jaar kunnen ook zelfstandig een verzoek kunnen indienen.

Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt dat zij zelf een verzoek kunnen indienen en toestemming moeten geven aan de ouder(s) of juridisch vertegenwoordiger als deze inzage wensen.

Vanaf 18 jaar kan alleen de betrokkene een verzoek indienen. Daarnaast kan de jeugdige een ander machtigen om namens hem of haar een verzoek in te dienen.

Uitzonderingen

Op bovenstaande regels zijn uitzonderingen mogelijk. Denk hierbij aan situaties waarin de betrokkene niet in staat is een goede afweging te maken van zijn of haar belangen ter zake.

Veiligheid, opslag en doorgifte

Gelet op de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

WIJeindhoven heeft passende technische maatregelen genomen om verlies van persoonsgegevens door bijvoorbeeld onrechtmatige toegang (zoals hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er, ondanks alle getroffen technische maatregelen, toch sprake zijn van een incident/datalek, dan zullen wij zo nodig u en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daarover informeren. Daarbij houden wij ons aan de wettelijke voorschriften. Tevens zullen wij alle nodige maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen te voorkomen, dan wel te beperken, voor zover wij daar invloed op hebben.

Niet tevreden over de omgang met uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@wijeindhoven.nl of schrijf een brief aan het bestuur van WIJeindhoven, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

Is volgens u de privacywet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met WIJeindhoven niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die toezicht houdt op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@wijeindhoven.nl.

Verwijzing naar wet- en regelgeving

Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecomwet en e-Privacy wetgeving.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door WIJeindhoven altijd worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 16 juli 2020.

Informatie over de werking van onze website

Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onderstaand worden de functionele en niet-functionele cookies nader toegelicht qua doel en werking.

Functionele cookies

Sessie
Naam cookie: ASP.NET_Session
Wie plaatst de cookie:  WIJeindhoven.nl
Doel cookie: Deze cookie slaat tijdelijk informatie op van de websitebezoeker zijn sessie. Hierdoor hoeft de bezoeker bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen bij het herladen van een pagina.
Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie.Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie vermindert de usability van uw website.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.
Meer informatie: http://support.microsoft.com/kb/899918

 

Niet-functionele cookies

 

Google Analytics
Naam cookie: utma, utmb, utmc, utmv, utmz

Wie plaatst de cookie: Google, als deel van de Analytics-dienst.
Doel cookie: Deze cookies registreren het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren.
Hoe lang wordt de cookie bewaard: Maximaal 2 jaar.
Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookies mist u als eigenaar bezoekersstatistieken.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.
Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

GPS

youtube.com

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

Session

HTTP Cookie

PREF

youtube.com

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

8 maanden

HTTP Cookie

 

 

 

 

 

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

HTTP Cookie

YSC

youtube.com

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

Session

HTTP Cookie