Privacy

Privacy

Toelichting
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze  inwoners en bezoekers van onze website: welke gegevens verwerken wij, waar gebruiken we ze voor, hoe lang bewaren wij  je gegevens, met wie delen wij uw gegevens, wat zijn uw rechten en waar kunt u terecht als u een klacht heeft, hoe zijn de gegevens beveiligd en informatie over de werking van onze website (van welke cookies maken wij gebruik).

Persoonsgegevens die wij verwerken
WIJeindhoven verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijv. contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerkt WIJeindhoven ook bijzondere persoonsgegevens over u. Bij bijzondere persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid, financiële gegevens en uw Burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we o.a. nodig om u de juiste zorg t.a.v. uw hulpvraag aan te kunnen bieden. 

Waarvoor gebruiken we uw gegevens 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:
Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om diensten en producten bij u af te leveren.
  • Om betalingen af te kunnen handelen.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om (zorg- en ondersteunings) doelen te realiseren en bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Daarnaast hanteren wij de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de archief- en/of belastingwet.

Delen van uw gegevens
WIJeindhoven verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is of nodig is voor de uitvoering van onze diensten of, bijvoorbeeld bij een noodsituatie, aan externe hulpverleners. Met bedrijven, veelal zorginstanties, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. WIJeindhoven blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van WIJeindhoven plaatsvinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.  Als geen enkele wettelijke verplichting zo’n verzoek in de weg staat, zullen wij uw gegevens vrijgeven voor inzage, wijziging of verwijdering. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk indienen ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming, ook te bereiken via emailadres fg@wijeindhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.


Wie mag uw dossier inzien? 
Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf en de direct betrokken generalisten, die bij uw hulpvraag betrokken zijn, uw dossier inzien. Uw partner of andere familieleden mogen uw zorgdossier niet inzien, behalve als u daar toestemming voor geeft. U doet dit door hen schriftelijk te machtigen. Ook kunt u een bewindvoerder schriftelijk machtigen om toegang tot uw dossier te krijgen.

Voor kinderen, jonger dan 16 jaar, geldt, dat beide ouders of diegenen, die het ouderlijk toezicht uitoefenen, toegang hebben tot het dossier van het kind.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens
Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken. 
WIJeindhoven maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een incident/datalek, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Wat doet u als uw privacy is geschonden
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@wijeindhoven.nl. Vaak is het dan snel opgelost.

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen (zie hiervoor https://wijeindhoven.nl/nl/wat/klacht-bezwaar). U schrijft dan een brief aan het bestuur WIJeindhoven, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met ons niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via het emailadres fg@wijeindhoven.nl

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door WIJeindhoven te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25-5-2018.

Informatie over de werking van onze website (cookie-gebruik)
Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onderstaand worden een aantal functionele en niet-functionele cookies nader toegelicht qua doel en werking. Het kan dus zijn dat de browser die u gebruikt meer cookies plaats, waarop wij geen invloed hebben.

Functionele cookies

Sessie
Naam cookie
: WIJeindhovenSession
Wie plaatst de cookie:  WIJeindhoven.nl
Doel cookie: wordt door de server gebruikt om uw bezoeksessie te onderscheiden, zodat tijdelijke voor het sitegebruik kunnen worden onthouden.
Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie. Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie vermindert de usability van uw website.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.

Niet-functionele cookies
Google Analytics
Naam cookie:
_ga, _gid, _gat_gtag_UA_109505268_1
Wie plaatst de cookies: Google Analytics.
Doel cookie: de cookies _ga en _gid worden gebruikt om bezoekers te kunnen onderscheiden.  De cookie _gat_gtag_UA_109505268_1 wordt gebruikt om het aantal aanvragen naar Google Analytics te beperken. 
Hoe lang wordt de cookie bewaard: respectievelijk 2 jaar, 1 dag en 1 minuut..
Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookies mist u als eigenaar bezoekersstatistieken.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.
Meer informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage