Privacy

Privacy

Toelichting
Deze privacyverklaring geeft aan hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze cliënten en bezoekers van onze website: welke gegevens verwerken wij, waar gebruiken we ze voor, hoe lang bewaren wij uw gegevens, met wie delen wij uw gegevens, wat zijn uw rechten en waar kunt u terecht als u een klacht heeft, hoe zijn de gegevens beveiligd en informatie over de werking van onze website (van welke cookies maken wij gebruik).

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting WIJeindhoven verwerkt persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten. Zo verwerken wij o.a. uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om bijv. contact met u op te kunnen nemen. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Naast gewone persoonsgegevens verwerkt de Stichting WIJeindhoven ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over u. Bij bijzondere persoonsgegevens moet u denken aan bijvoorbeeld medische gegevens/gegevens over uw gezondheid, financiële gegevens en/of uw burgerservicenummer (BSN). Deze gegevens hebben we o.a. nodig om u de juiste zorg t.a.v. uw hulpvraag aan te kunnen bieden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten en producten bij u af te leveren.
  • Om betalingen af te kunnen handelen.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om (zorg- en ondersteunings) doelen te realiseren en bewaren gegevens niet langer dan nodig is. Daarnaast hanteren wij de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de archief- en belastingwet.

Delen van uw gegevens
De Stichting WIJeindhoven verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden. Zij zal deze uitsluitend verstrekken als dit een wettelijke verplichting is of nodig is voor de uitvoering van onze diensten of, bijvoorbeeld bij een noodsituatie, aan externe hulpverleners. Met bedrijven, veelal zorginstanties, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting WIJeindhoven blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van de Stichting WIJeindhoven plaatsvinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen en als geen enkele wettelijke verplichting zo’n verzoek in de weg staat, zullen wij uw gegevens vrijgeven voor inzage, wijziging of verwijdering. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uw behandelend generalist. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Voor identificatie is naam, ‘datum afgifte’ en ‘datum geldig tot’ voldoende. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Verzoeken tot inzage worden, mits terecht ingediend, in behandeling genomen. Een indiener kan maximaal 2x per jaar kosteloos een verzoek tot inzage indienen. Aan een derde en eventueel volgend verzoek in één jaar zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 25,00.

Aan de indiener van een verzoek tot inzage wordt kosteloos een kopie van de persoonsgegevens, die worden verwerkt, verstrekt. Voor extra kopieën op papier wordt een redelijke administratievergoeding (€ 0,20 per pagina met een maximum van € 20,00) gerekend. Wanneer de indiener zijn verzoek elektronisch indient, en niet om een andere regeling (bijvoorbeeld papier) verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt (zie ook het gestelde verderop onder ‘Wijze van antwoorden’).

Ook heeft u als cliënt altijd het recht om, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze worden verwerkt op basis van een noodzakelijk belang van de Stichting WIJeindhoven, waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in het algemeen belang/openbaar gezag of waarbij de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Stichting WIJeindhoven. Ter verduidelijking hier een voorbeeld: er worden medische gegevens van u verwerkt voor het doen van verder onderzoek naar een specifieke ziekte. Dit is gerechtvaardigd. Maar als u weet dat een bekende van u dit onderzoek doet en deze bekende weet (nog) niet dat u de ziekte heeft, dan kunt u in dit geval om verwijdering verzoeken. Er wordt dan een belangenafweging gemaakt.

Wie mag uw dossier inzien?
Om uw privacy te beschermen mogen alleen uzelf en de direct betrokken generalisten, die bij uw hulpvraag betrokken zijn, uw dossier inzien. Overige personen mogen uw zorgdossier niet inzien, tenzij u hen daar schriftelijk toe machtigt.

Voor kinderen, jonger dan 16 jaar, geldt, dat beide ouders of diegenen, die het ouderlijk toezicht uitoefenen, toegang hebben tot het dossier van het kind.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens
Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

De Stichting WIJeindhoven heeft passende technische maatregelen genomen om verlies van persoonsgegevens door bijvoorbeeld onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een incident/datalek, zullen wij zo nodig u en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Niet tevreden over de omgang met uw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@wijeindhoven.nl of schrijf een brief aan het bestuur van de Stichting WIJeindhoven, ter attentie van de FG. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

Is volgens u de privacywet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met de Stichting WIJeindhoven niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bezwaar maken of een klacht indienen
Bent u niet tevreden over de afhandeling van een verzoek? Dan kunt u via de algemene klachtenregeling van de Stichting WIJeindhoven een klacht indienen of bezwaar aantekenen. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link: https://wijeindhoven.nl/nl/wat/klacht-bezwaar.

Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving.

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via fg@wijeindhoven.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de Stichting WIJeindhoven te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is laatstelijk geactualiseerd op 10-08-2018.


Informatie over de werking van de website
Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie, die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onderstaand worden een aantal functionele en niet-functionele cookies nader toegelicht qua doel en werking.

Functionele cookies

Sessie
Naam cookie: ASP.NET_Session
Wie plaatst de cookie:  WIJeindhoven.nl
Doel cookie: Deze cookie slaat tijdelijk informatie op van de websitebezoeker zijn sessie. Hierdoor hoeft de bezoeker bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen bij het herladen van een pagina.
Hoe lang wordt de cookie bewaard: Deze cookie wordt verwijderd aan het einde van de sessie.Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookie vermindert de usability van uw website.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Informatie wordt niet met derden gedeeld.
Meer informatie: http://support.microsoft.com/kb/899918

Niet-functionele cookies

Google Analytics
Naam cookie: utma, utmb, utmc, utmv, utmz

Wie plaatst de cookie: Google, als deel van de Analytics-dienst.
Doel cookie: Deze cookies registreren het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren.
Hoe lang wordt de cookie bewaard: Maximaal 2 jaar.
Wat mis je als je de cookie uitschakelt: Zonder deze cookies mist u als eigenaar bezoekersstatistieken.
Wordt er informatie verstrekt aan derden: Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.
Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy/

Youtube
Wie plaatst de cookies: Google/YouTube, als deel van de Analytics-dienst.

GPS
Doel: Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.    

PREF
Doel: Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt. 
Bewaartijd: 8 maanden
                
VISITOR_INFO1_LIVE
Doel: Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
Bewaartijd: 179 dagen

YSC
Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.