Wat doe je in een spoedsituatie?

Spoedeisende zorg jeugd: 088 - 0666 999

Als een kind in een crisissituatie acuut gevaar loopt, bel dan dit nummer. Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor kinderen (0-23 jaar) én ouders!

Wat kun je verwachten?

SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan niet meer gewaarborgd worden. We proberen de crisis eerst op te lossen met hulp in het gezin. Het kind kan dan in zijn vertrouwde omgeving blijven. Is dat niet mogelijk, dan gaat het kind naar bijvoorbeeld familie, een pleeggezin of een instelling voor pleegzorg. Dit gebeurt eventueel na tussenkomst van de rechter. Binnen vier weken moet duidelijk zijn hoe de vervolghulp eruitziet.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

SpoedvoorJeugd bel je als:

 • Het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar, ongeacht IQ of andere beperking
 • Het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen
 • De problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving
 • Er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders

Spoedeisende zorg volwassenen

Acute bedreigende crisissituaties zijn bijvoorbeeld relatieproblemen die escaleren, zelfmoord (pogingen of gedachten), psychiatrische problemen, overvallen, seksueel misbruik, rampen, onhoudbare situaties binnen het gezin of geweld. Heb je hiermee te maken in je directe omgeving, bel dan tussen 9.00 en 17.00 uur een van de volgende instanties:

 • Je eigen huisarts
 • De politie 0900 - 8844
 • GGzE 040 - 2613 800
 • Noodnummer 112

Buiten kantoortijden kun je contact opnemen met:

 • De huisartsenpost 0900 - 8861
 • De politie 0900 - 8844
 • De crisisdienst van Lumens 040 - 253 03 50
 • Noodnummer 112

Wat doet de crisisdienst?

Je kunt zelf de crisisdienst bellen, maar dit kan ook door familieleden of verwijzers zoals politie, huisarts of GGZ. De medewerker die je aan de lijn krijgt, is speciaal opgeleid om deskundige hulp te bieden. Vaak gaat dat telefonisch of er komt iemand naar je toe om een passende oplossing te zoeken voor het moment.

Zijn er meerdere hulpinstanties betrokken, dan stemt de crisisdienst onderling af. Ook zorgt deze voor opvang en onderdak voor familie, vrienden of andere betrokkenen als het nodig is. Is verdere hulp noodzakelijk, dan zorgen zij voor de juiste doorverwijzing.
 

Andere spoeddiensten

•    113 online, bij gedachten aan zelfdoding: www.113.nl 
7x 24 uur een luisterend oor: 0900-0113 
Ook mail en chatmogelijkheid via website

•    De Luisterlijn: www.deluisterlijn.nl
7x 24 uur een luisterend oor: 0900- 0767  of lokaal: Eindhoven: 040-2125566 
Ook mail en chatmogelijkheden via de website